Benvingut a Boí Taüll Resort reservas@boitaullresort.com Català
CONDICIONS GENERALS

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem del següent:

BOITAULLRESORT.COM és un domini d'Internet la gestió i l'explotació de la qual l'efectua la societat VIAJES PARA TI, S.L.U.., amb CIF B55666952, inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 2903, Llibre 0, Foli 37, Secció 8a, Fulla T 48873, Inscripció 1a, societat situada a Av. de Bellissens 42 Edifici TecnoParc, despatx 129, 43204 Reus (Tarragona). Tel.: 973 94 99 48, correu electrònic: reservas@boitaullresort.com.

VIAJES PARA TI, S.L.U.., disposa dels permisos i llicències necessàries per a l'exercici de les activitats pròpies d'una agència de viatges. La societat es troba registrada en el Registre de Turisme de Catalunya amb títol-llicencia GC 169 MD. Aquest títol-llicència garanteix a tots els nostres clients que la nostra agència té contractats les assegurances de responsabilitat civil i avals en possessió de l'administració pertinents que li permetrien fer front a les responsabilitats derivades de qualsevol dels nostres serveis.

La utilització i/o contractació per l'usuari dels serveis continguts en la pàgina web BOITAULLRESORT.COM implica l'acceptació expressa i sense reserves de totes i cadascuna de les previsions contingudes en les presents Condicions Generals de Contractació així com l'acceptació de totes i cadascuna de les polítiques pròpies i condicions dels diferents prestadors de serveis que faciliten els serveis contractats:

1. Definicions i abast

Els termes de les presents Condicions Generals de Contractació hauran d'entendre's d'acord amb les següents definicions:

BOITAULLRESORT.COM: Portal web gestionat per VIAJES PARA TI, S.L.U., que actua com a agència majorista-detallista de viatges.

Client: S'entendrà per client aquella persona que reserva un o més serveis dels que s'ofereixen a la pàgina web “BOITAULLRESORT.COM”.

Serveis: S'entén per servei qualsevol prestació oferta per BOITAULLRESORT.COM en el seu lloc web, com la reserva d'allotjaments i altres serveis complementaris o d'oci.

Lloc web: S'entén la pàgina web BOITAULLRESORT.COM.

Proveïdor o prestador de serveis: Fa referència als proveïdors de serveis que finalment presten - per si mateixos, o per mitjà de tercers - els serveis contractats pel client. Tindran tal consideració, entre altres: hotels, estacions d'esquí, agències asseguradores i altres proveïdors de serveis complementaris.

BOITAULLRESORT.COM queda facultat per a modificar les presents Condicions Generals de Contractació en qualsevol moment i sense previ avís, no obstant això, aquests canvis no afectaran les reserves que BOITAULLRESORT.COM hagi acceptat amb anterioritat a la modificació. Per aquest motiu, es recomana al client que llegeixi, guardi i imprimeixi una còpia de les presents Condicions Generals de Contractació en formalitzar la seva reserva.

2. Capacitat legal per a contractar

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per a contractar els serveis oferts per BOITAULLRESORT.COM , manifestant que accepta la vinculació del present acord i entén i accepta íntegrament les condicions aquí anunciades per a l'ús del lloc web i dels serveis oferts.

En cas de contractació per menors d'edat es requerirà l'autorització dels pares o tutors legals per a poder procedir a la reserva dels serveis oferts. BOITAULLRESORT.COM no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i, per consegüent, no pot constatar l'edat d'aquests. En conseqüència, BOITAULLRESORT.COM no es fa responsable dels efectes negatius que per al client es puguin derivar en cas d'omissió, falsejament o ocultació de dades.

Tots els serveis que el client pugui contractar a través del lloc web BOITAULLRESORT.COM han estat organitzats i executats per diferents Proveïdors de serveis, BOITAULLRESORT.COM no presta directament els serveis reservats a través de la pàgina web.

3. Coneixement i acceptació expressa de les condicions

L'ús de la pàgina web BOITAULLRESORT.COM així com la contractació de qualsevol servei ofert per BOITAULLRESORT.COM implica el coneixement i acceptació expressa de les presents Condicions Generals de Contractació. Així mateix, la contractació d'un servei en el lloc web BOITAULLRESORT.COM implica l'acceptació explícita i sense reserves de les condicions particulars de contractació de cada producte o serveis ofert així com de les polítiques de contractació del proveïdor de serveis que s'encarregui d'oferir i/o executar el servei contractat. La contractació de qualsevol servei implica l'acceptació expressa de les polítiques i condicions particulars que cada proveïdor de serveis estableixi. En particular, el client accepta quedar sotmès a les normes i protocols interns establerts per cada proveïdor de serveis, especialment en tot allò referit a normes de conducta, dret d'admissió, higiene, seguretat i bona convivència entre hostes i/o usuaris.

En cas de conflicte, discordança o incoherència entre les presents Condicions Generals i els Termes i Condicions Especials de cada oferta, prevaldran aquestes últimes.

4. Formalització de reserves

4.1. Procediment

Quan l'usuari efectua la seva reserva a través de la pàgina web BOITAULLRESORT.COM , la reserva no quedarà confirmada fins que no es realitzi l'ingrés o pagament íntegre dels serveis contractats. En cas de no realitzar el pagament dels serveis al moment de formalitzar la reserva, BOITAULLRESORT.COM es reserva el dret d'anul·lar la reserva del client.

Quan el pagament de la reserva s'efectuï mitjançant targeta de crèdit/dèbit, l'entitat financera que actua com a intermediària en la transacció genera un codi associat a l'operació i a la targeta amb la qual s'ha efectuat el pagament. Això permet al comerç, sempre amb el consentiment del client, efectuar el cobrament d'aquell o aquells imports relacionats amb la reserva associada amb l'únic objectiu d'atorgar major comoditat als pagaments que el client hagi d'efectuar en virtut de modificacions, pagaments parcials o altres pagaments.
Sense perjudici del que es disposa en línies anteriors,
BOITAULLRESORT.COM es reserva el dret de modificar les condicions d'en funció de cada oferta presentada. Les condicions de pagament seran les permeses i exposades per a cada oferta de productes i/o serveis.
El fet de sol·licitar una reserva en la pàgina web
BOITAULLRESORT.COM implica l'acceptació, per part del client, del càrrec de l'import de la reserva contractada a través del mitjà de pagament seleccionat pel client.

En cas que el client decideixi pagar la seva reserva mitjançant transferència bancària o ingrés, BOITAULLRESORT.COM es reserva el dret de suspendre la tramitació i confirmació de la reserva fins que pugui verificar que l'import transferit s'ha ingressat, de manera efectiva, en el compte bancari propietat de BOITAULLRESORT.COM. En cas que l'import dels serveis contractats no s'aboni íntegrament i de manera efectiva a BOITAULLRESORT.COM segons el que es disposa en cada oferta seleccionada, BOITAULLRESORT.COM podrà cancel·lar i anul·lar la reserva havent d'assumir el client els costos que pogués comportar aquesta cancel·lació.

4.2. Confirmació de la reserva

La confirmació d'una reserva serà remesa per BOITAULLRESORT.COM al client mitjançant correu electrònic en el qual figuraran els elements essencials del contracte com ho són els serveis i productes contractats, el preu i la data de gaudi del servei.

4.3. Document que formalitza el contracte

Una vegada realitzat el pagament de la reserva BOITAULLRESORT.COM enviarà un bo de confirmació de serveis al client per mitjà de correu electrònic. Aquest bo té caràcter de rebut i haurà de presentar-se a l'entrada de l'allotjament o servei contractat com a resguard del pagament efectuat per a poder fer ús dels serveis contractats. En cas que el client no rebi el seu bo de confirmació de serveis s'aconsella que el client contacti amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte habilitat a aquest efecte o cridada al número d'atenció al client.
El pagament dels serveis contractats a
BOITAULLRESORT.COM finalitza amb la recepció del bo definitiu de confirmació de serveis. No obstant això, alguns allotjaments poden sol·licitar al client el número de la seva targeta de crèdit que operarà com a garantia d'un eventual pagament de serveis consumits en l'allotjament o de possibles desperfectes ocasionats en aquest.

El client, en tornar del seu viatge, podrà sol·licitar la remissió de la factura acreditativa dels serveis prestats per BOITAULLRESORT.COM. Per motius d'organització, per a sol·licitar la factura serà imprescindible que el client esperi a tornar del viatge contractat i que sol·liciti la seva factura mitjançant l'apartat de contacte habilitat en la pàgina web de www.boitaullresort.com.

El client accepta de manera expressa que la factura acreditativa de la prestació de serveis li sigui remesa via correu electrònic a l'adreça que el mateix consigni en l'apartat de contacte. Sense perjudici de l'exposat, el client tindrà dret a revocar aquest consentiment i rebre la factura en format paper sempre que així ho indiqui a través de l'apartat de contacte habilitat en la pàgina web www.boitaullresort.com.


4.4. Arxiu del document

BOITAULLRESORT.COM l'informa que el contracte subscrit entre les parts serà arxivat en els sistemes d'emmagatzematge de dades de l'empresa.

4.5. Comunicacions amb el client

El client accepta de manera expressa que les comunicacions efectuades per part de BOITAULLRESORT.COM es realitzin a través del correu electrònic indicat pel propi client. En cas de detectar qualsevol incidència relativa a la reserva d'un client, BOITAULLRESORT.COM es posarà en contacte amb el client per mitjà del correu electrònic indicat per aquest últim.

En cas de no poder contactar amb el client per la citada via, BOITAULLRESORT.COM tractarà de contactar amb el client per via telefònica. No obstant això, si la via telefònica resultés infructuosa, el client accepta de manera expressa considerar-se notificat de qualsevol eventualitat mitjançant l'enviament, per part de BOITAULLRESORT.COM, del correu electrònic que s'informa de tal circumstància.

5. Veracitat de les dades, acreditació d'identitat i política de privacitat

L'usuari, per a poder contractar els diferents serveis que ofereix BOITAULLRESORT.COM en el seu lloc web, declara que tota la informació subministrada en el moment d'efectuar la seva reserva és veraç, completa i precisa. El client que formalitza una reserva autoritza expressament a BOITAULLRESORT.COM perquè procedeixi a incloure en un fitxer automatitzat de titularitat privada les dades de caràcter personal que figurin en els camps del formulari per a l'adequada prestació dels seus serveis. El titular de la reserva ha d'introduir correctament les dades tal com figuren en el seu DNI o passaport. La reserva s'assigna a un únic titular, per consegüent, les dades indicades en el camp 'Titular' han de correspondre's en la seva integritat amb el client titular de la reserva, i no amb les dades d'altres viatgers BOITAULLRESORT.COM no es fa responsable dels problemes que pogués generar l'omissió o falsificació de dades.

El client serà responsable de facilitar la informació relativa a la seva reserva de manera veraç, tenint en compte que totes les dades incloses en la reserva han de romandre vigents en el moment d'inici del viatge o començament de la prestació de servei contractada. En el seu cas, el client ha de tenir especial cura en la determinació de l'edat dels nens menors d'edat inclosos en la seva reserva, perquè la mateixa haurà de ser considerada a la data d'inici del viatge i no en el moment de formalitzar la reserva.

El client té l'obligació d'acudir a la prestació de serveis contractada proveït dels documents legals que acreditin degudament la seva identitat i la de tots els integrants de la reserva. Els diferents proveïdors de serveis (allotjaments, estacionis esquí, activitats d'oci o similars) sol·liciten habitualment els documents acreditatius d'identitat a tots els integrants de la reserva. BOITAULLRESORT.COM no es fa en cap cas responsable de la falta de presentació de la documentació requerida i de les conseqüències que això pugui comportar.
BOITAULLRESORT.COM informa els seus clients que, en cas de ser necessari l'encreuament de fronteres entre països, tots els integrants de la reserva hauran de posseir els documents acreditatius d'identitat que siguin precisos, havent de cerciorar-se de la necessitat o no de disposar de determinats documents legals (Passaport, Llibre de Família o similars).
De conformitat amb el que es disposa en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE així com a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat que es troba protegit amb les mesures tècniques necessàries per a evitar la seva alteració o pèrdua. S'indica que el responsable del tractament és la societat mercantil VIAJES PARA TI, SLU., situada en Av. de Bellissens 42 Edifici TecnoParc. Despatx 129, 43204 Reus (Tarragona) i que el client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició (supressió), limitació i/o modificació així com a la portabilitat mitjançant l'enviament de correu electrònic a: legal@boitaullresort.com o bé mitjançant correu postal dirigit al domicili social anteriorment esmentat.

Les dades facilitades pel client seran tractats d'acord amb el que es disposa en la nostra Política de Privacitat.

6. Comunicació i cessió de dades a tercers

Amb la finalitat de garantir un correcte desenvolupament dels productes i/o serveis contractats, l'informem que BOITAULLRESORT.COM compartirà les seves dades de caràcter personal amb el proveïdor de serveis que el client reserva (hotels, tour operadors, estacions d'esquí, entitats d'assegurances, etc). L'usuari accepta aquesta cessió de dades i autoritza de manera expressa a VIAJES PARA TI, S.L.U.. - a través de BOITAULLRESORT.COM – perquè pugui procedir a la comunicació de les dades personals del client que seran utilitzats pel proveïdor de serveis amb l'estricta i única finalitat del bon desenvolupament de la prestació contractada. Així mateix, en aquells casos en què no sigui l'usuari que efectua la reserva qui hagi de gaudir i beneficiar-se dels serveis contractats, l'usuari es compromet de manera expressa a obtenir el consentiment per a la cessió de les seves dades d'aquelles terceres persones que hagin de beneficiar-se d'aquesta, tot això abans de comunicar les seves dades a BOITAULLRESORT.COM.7. Política de cancel·lació i modificacions

BOITAULLRESORT.COM es preocupa per establir una política de modificacions i cancel·lacions clara i comprensible perquè el client pugui conèixer amb exactitud les conseqüències d'una eventual modificació i/o cancel·lació de la seva reserva.
Malgrat no procedir el dret de desistiment en l'adquisició de serveis d'allotjament diferents als destinats a habitatge d'acord amb el que es disposa en l'article 103 de la Llei de Consumidors i Usuaris, el client tindrà dret a modificar i/o cancel·lar la seva reserva quedant subjectes totes dues facultats al que es disposa en les presents Condicions Generals de la Contractació i el que s'estableix en les Condicions Particulars de cada oferta.
L'operativa comercial de
BOITAULLRESORT.COM comporta unes despeses de gestió administrativa, personal, plataforma informàtica i similars que són necessaris per a tramitar les reserves dels nostres clients. Aquestes despeses, si bé existint sempre, només hauran d'abonar-se en cas que el client decideixi modificar o cancel·lar la seva reserva. Les despeses de gestió seran els que determina BOITAULLRESORT.COM que seran informats al client.
Les modificacions de reserva poden generar uns costos de modificació que el proveïdor de serveis (hotels, tour operadors, estacions d'esquí, entitats asseguradores, etc.) estableixi d'acord amb les possibles variacions de tarifes i costos aplicables a un període determinat, aquestes despeses seran determinades en el moment previ a la cancel·lació d'acord amb la mena de modificació que el client desitgi realitzar. Sent això així, el client podrà conèixer, abans de conducta a la modificació de la seva reserva, l'existència i import de les despeses de modificació que seran carregats pel proveïdor de serveis.

Per a conèixer amb exactitud els costos de modificació esmentats l'usuari haurà de dirigir-se al Departament d'atenció al client de BOITAULLRESORT.COM mitjançant l'apartat de contacte del lloc web www.boitaullresort.com, sent ateses aquestes peticions en l'horari d'atenció al client exposat en la nostra pàgina web.

En cas que sigui l'organitzador del viatge qui es vegi obligat a modificar de manera significativa algun element essencial del contracte aquesta modificació es posarà immediatament en coneixement del consumidor. El consumidor i usuari tindrà la facultat de resoldre el contracte sense cap penalització o bé acceptar les variacions proposades per l'organitzador.
El client queda obligat al pagament dels costos de gestió i/o modificació esmentats en paràgrafs anteriors en cas que aquests existissin. L'incompliment d'aquesta obligació faculta a 
BOITAULLRESORT.COM per a cancel·lar la reserva sense que procedeixi el reemborsament de les quantitats abonades pel client.
Les reserves concloses amb tarifes especials i/o no reemborsables no podran ser modificades pel client tret que així s'expressi en l'oferta publicada. Les modificacions que el client pretengui fer poden comportar costos de modificació de fins al 100% de l'import abonat.

7.1. Cancel·lació de reserves

El client podrà desistir del contracte i cancel·lar la seva reserva mitjançant l'ús de l'apartat de contacte habilitat en el lloc web BOITAULLRESORT.COM havent de fer front als costos de cancel·lació del servei que s'especifiquin per a cada oferta i que seran exposades al client durant el procés de reserva.

Les cancel·lacions de reserves generen uns costos d'anul·lació que el proveïdor de serveis estableixi (hotels, tour operadors, estacions d'esquí, entitats asseguradores, etc.). El client quedarà subjecte als costos de cancel·lació que s'especifiquin en cada reserva. S'informa el client que els costos de cancel·lació d'una reserva poden aconseguir el 100% de l'import de la reserva.

7.2. Disposicions aplicables a la modificació i cancel·lació de reserves

La modificació i/o cancel·lació d'una reserva haurà de realitzar-se mitjançant l'ús de l'apartat de contacte habilitat a aquest efecte en el lloc web BOITAULLRESORT.COM. Per a procedir a la cancel·lació definitiva d'una reserva serà imprescindible que el client confirmi per escrit el seu desig de cancel·lar la reserva i accepti les condicions de cancel·lació.
En cas de no produir-se la confirmació per escrit, la reserva es mantindrà en els termes en què va ser conclosa en primera instància.


7.3. No presentació del client a la sortida del viatge o en l'allotjament

En cas que el client no es presenti en l'allotjament en la data d'entrada contractada, se li carregarà el 100% de l'import de la reserva.

En cas que el client prevegi un retard en la seva arribada a l'allotjament haurà d'avisar a BOITAULLRESORT.COM perquè es puguin realitzar les gestions pertinents en relació amb el manteniment de la seva reserva.


7.4. Sortida anticipada de l'allotjament o desistiment anticipat del viatge

En cas que el client decideixi abandonar l'allotjament contractat abans de la conclusió de la seva reserva, o posar fi al viatge contractat abans de la seva conclusió, l'informem que això comporta un cost del 100% de l'import de la reserva.


8. Reemborsament de quantitats

En cas de correspondre un reemborsament al client una vegada realitzades les detraccions esmentades en les clàusules anteriors BOITAULLRESORT.COM abonarà l'import degut. El client ha de tenir en compte que el reemborsament de les quantitats pot trigar uns dies.
En cas que el client hagi efectuat el pagament de la seva reserva mitjançant targeta de crèdit, l'import li serà retornat al compte associat a la targeta amb la qual es va formalitzar el pagament. Per contra, si el client va efectuar el pagament de la seva reserva mitjançant ingrés bancari o transferència,
BOITAULLRESORT.COM li requerirà, a la mateixa adreça de correu electrònic des de la qual es va formalitzar la reserva, perquè el client procedeixi a fixar el número de compte al qual ha d'efectuar-se el reemborsament de les quantitats pagades.

9. Modificació o anul·lació per part de BOITAULLRESORT.COM

En cas d'impossibilitat de prestació del servei, bé sigui per motius imputables al proveïdor de serveis o bé per motius imputables a BOITAULLRESORT.COM, per exemple, per overbooking de l'allotjament o tancament d'aquest, per impossibilitat de prestació correcta del servei, per errors tècnics o per manca de disponibilitat del servei, entre altres BOITAULLRESORT.COM es reserva el dret a oferir al client un allotjament d'igual o superior categoria al que havia contractat, sempre que això sigui possible. Si el consumidor i usuari no accepta aquest canvi, es procedirà a la resolució del contracte sent BOITAULLRESORT.COM qui reintegrarà les quantitats que el client hagués satisfet. En cas que no BOITAULLRESORT.COM no pogués oferir al client una alternativa vàlida al servei contractat, es procedirà a la cancel·lació de la reserva i a la devolució íntegra dels imports abonats pel client.


10. Preus i Impostos

Si res es diu en contra, els preus que es mostren en l'oferta visible al client són els preus finals per persona i estada (IVA inclòs) que l'usuari haurà d'abonar a BOITAULLRESORT.COM. No obstant això, les autoritats locals de certes Comunitats Autònomes i certs països poden gravar impostos turístics addicionals que hauran de pagar-se en el lloc on es realitzi el viatge.

Les ofertes exposades en la pàgina web indicaran tots els conceptes inclosos en la reserva, per consegüent, qualsevol altre servei no detallat en l'oferta s'entendrà com no inclòs i no formarà part del contracte. Tret que les ofertes indiquin expressament el contrari, qualsevol servei “extra” o addicional ofert pels diferents prestadors o proveïdors de serveis, no s'inclourà en el contracte i, en el seu cas, serà a càrrec exclusiu del client i serà de pagament directe pel viatger al proveïdor.

Així mateix, recordem al client que les ofertes, tret que indiquin expressament el contrari, no inclouen la tramitació i obtenció de visats o documents legals necessaris per a viatjar ni tampoc possibles certificats de vacunació que poguessin ser necessaris per al viatge.
BOITAULLRESORT.COM podrà declinar tot tipus de responsabilitat contractual en cas d'existir errors tipogràfics o numèrics en les seves ofertes que suposin un error manifest i evident que no pogués passar desapercebut per a l'usuari mitjà.

11. Dret de cessió de reserva (cas de viatges combinats)

El viatger podrà cedir el contracte de viatge combinat a una persona que reuneixi totes les condicions aplicables al contracte. La persona cedent del contracte i el cessionari respondran solidàriament de la quantitat pendent de pagament així com de qualsevol comissió, recàrrec o altres costos addicionals derivats de la cessió.

Aquesta cessió haurà de ser notificada a BOITAULLRESORT.COM per escrit amb una antelació mínima de 7 dies a la data d'inici de viatge mitjançant l'apartat de contacte habilitat a la pàgina web.


12. Responsabilitats del client

Sense perjudici de les altres responsabilitats establertes en les presents condicions generals de contractació i en les Condicions Particulars de cada oferta, es recorda al client que, per a garantir el correcte desenvolupament del servei contractat, ha de tenir en compte el següent:


a) Comunicar qualsevol tipus d'incidència o incompliment del contracte
Amb l'objectiu de poder solucionar qualsevol incidència esdevinguda durant el transcurs del viatge contractat,
BOITAULLRESORT.COM recorda al consumidor o usuari que les queixes, incidències o reclamacions que es formulin han de fer-se constar en el propi lloc de destinació (in situ) on es desenvolupi la prestació de servei amb la finalitat que aquestes puguin ser resoltes en el menor període de temps possible.


b) Disposar de la documentació necessària i en regla per al desenvolupament del viatge
Tots els viatgers integrants de la reserva contractada (inclosos els nens i menors d'edat) hauran de portar amb si, i mantenir en regla i vigor, la seva documentació personal i familiar que correspongui i que sigui necessària per a l'entrada i permanència en l'estat o estats en què es desenvolupi la seva reserva. Els possibles costos que poguessin derivar-se de l'obtenció de visats, permisos, certificats o similars correran sempre a càrrec del client.
Recordem al client que en cas que sigui rebutjada per alguna autoritat competent la concessió d'un determinat visat, o bé no es permeti l'entrada al servei degut a la no presentació de la documentació legal necessària, 
BOITAULLRESORT.COM no assumirà cap mena de responsabilitat, perquè recordem que és el client qui ha de cerciorar-se dels requisits legals necessaris (visats, permisos o certificats, entre altres) per a l'entrada i permanència en un determinat estat. L'incompliment d'aquestes recomanacions i obligacions determinarà que sigui el client l'únic responsable dels costos, despeses i perjudicis que puguin ocasionar-se, fins i tot del fet de no poder gaudir del viatge contractat.

S'informa el client que l'obtenció de passaports, visats i permisos pot demorar-se en el temps, així com ser necessàries determinades actuacions o aportació de documentació. El viatger pot consultar els requisits de passaport i/o visats, inclòs el temps aproximat per a l'obtenció de visats, així com les recomanacions específiques indicades per a la seva destinació de viatge, dirigint-se a l'enllaç del Ministeri d'Afers exteriors que se li facilita aquí.

13. Responsabilitat de BOITAULLRESORT.COM i dels prestadors de servei

a) Responsabilitat de BOITAULLRESORT.COM per deficient execució del contracte
Quan la prestació contractada amb
BOITAULLRESORT.COM tingui la consideració de “viatge combinat”, BOITAULLRESORT.COM respondrà enfront de l'usuari en funció de les obligacions que li corresponguin pel seu àmbit de gestió del viatge combinat. No obstant això, la responsabilitat enfront del client serà solidària de quants empresaris concorrin conjuntament en el contracte qualsevol que sigui la seva classe i les relacions que existeixin entre ells d'acord amb el que es preveu en la legislació vigent.
Així mateix, es respondrà dels danys soferts pel client a conseqüència de la no execució o execució deficient del contracte d'acord amb els criteris legals establerts.
No obstant això, la responsabilitat citada en el paràgraf anterior no serà aplicable quan:

i) Els defectes observats en l'execució del contracte siguin imputables a l'usuari.
ii) Els defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte.

iii) Els defectes es deguin a circumstàncies de força major.
iv) Els defectes es deguin a un esdeveniment que
BOITAULLRESORT.COM o, en el seu cas, l'organitzador del viatge, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podria preveure ni superar.

b) Limitació de responsabilitat

BOITAULLRESORT.COM no es farà responsable de cap mena d'indemnització per la pèrdua de qualsevol servei independent que no hagués estat inclòs en el contracte de reserva (a tall d'exemple, BOITAULLRESORT.COM no es farà responsable de pèrdues de reserves d'hotel en dies previs o posteriors al viatge contractat; manutenció; transports utilitzats en destinació; transports i/o connexions entre el lloc d'origen del client i el lloc de sortida o retorn del viatge; o pèrdues de connexions entre vols o altres transports) encara que el servei hagi de cancel·lar-se per motius de força major o nombre insuficient de persones per a realitzar el servei, sempre que aquesta situació s'hagi comunicat al client.
Puix que concerneix als danys i perjudicis, aquests hauran de ser sempre acreditats pel client a través de quants documents acreditatius siguin necessaris.
El rescabalament dels danys que poguessin resultar d'una possible execució deficient del contracte quedarà limitat al que es disposa en els convenis internacionals reguladors de la matèria i, en tot cas, tindran una limitació màxima corresponent al triple de l'import del viatge contractat.

14. Informació sobre aspectes sanitaris

Informem el client que pot obtenir informació i/o recomanacions sobre les condicions sanitàries i necessitat de vacunació dels països de destinació en el següent enllaç.


15. Garantia enfront de la insolvència i altres drets dels clients d'un viatge combinat
La contractació d'un viatge combinat, en el seu cas, i de conformitat amb el que es preveu en la normativa vigent, atorga als viatgers tots els drets que s'apliquen en el marc de la Unió Europea als viatges combinats.

Pot obtenir més informació sobre els seus principals drets en relació amb la contractació d'un viatge combinat visualitzant el Formulari d'Informació Normalitzada per a Contractes de Viatge Combinat punxant aquí

L'informem que, en cas que la seva contractació sigui considerada com un “viatge combinat” en el sentit exposat en la normativa vigent, tant els diferents organitzadors de viatges combinats com BOITAULLRESORT.COM seran plenament responsables de la correcta execució del viatge combinat en el seu conjunt

A més, com exigeix la legislació, l'empresa VIAJES PARA TI, S.L.U.. està coberta per una garantia per a reemborsar al client els pagaments realitzats i, si el transport està inclòs en el viatge, assegurar la seva repatriació en cas que incorri en insolvència.
Principals drets del passatger en virtut del que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2007:
• Els viatgers rebran tota la informació essencial sobre el viatge combinat abans de celebrar el contracte.

Sempre hi haurà com a mínim un empresari responsable de la correcta execució de tots els serveis de viatge inclosos en el contracte.

Es proporcionarà als viatgers un número de telèfon d'emergència o les dades d'un punt de contacte on puguin contactar amb l'organitzador o amb l'agència de viatges.
• Els viatgers podran cedir el viatge combinat a una altra persona, amb un preavís raonable i, en el seu cas, amb subjecció al pagament de despeses addicionals.
• El preu del viatge combinat sol es podrà augmentar si es produeixen despeses específiques (per exemple, en els preus de combustibles) i està expressament estipulat en el contracte, i en cap cas en els últims vint dies anteriors a l'inici del viatge combinat. Si l'augment de preu excedeix del vuit per cent del preu del viatge combinat, el viatger podrà posar fi al contracte. Si l'organitzador es reserva el dret d'augmentar el preu, el viatger tindrà dret a una reducció del preu si disminueixen les despeses corresponents.
• Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització i obtenir el reemborsament complet de tots els pagaments realitzats si es modifica significativament algun dels elements essencials del viatge combinat que no sigui el preu. Si l'empresari responsable del viatge combinat el cancel·la abans del seu inici, els viatgers tindran dret al reemborsament dels pagaments realitzats i, quan escaigui, a una compensació.
• En circumstàncies excepcionals, per exemple, en cas que en el lloc de destinació existeixin greus problemes de seguretat que puguin afectar el viatge combinat, els viatgers podran posar fi al contracte abans de l'inici del viatge combinat sense pagar cap penalització.
• A més, els viatgers podran posar fi al contracte en qualsevol moment abans de l'inici del viatge combinat mitjançant el pagament d'una penalització per terminació, que sigui adequada i justificable.
• Si, després de l'inici del viatge combinat, no poden prestar-se elements significatius d'aquest, hauran d'oferir-se al viatger fórmules alternatives adequades, sense cost addicional. Els viatgers podran posar fi al contracte sense pagar cap penalització en cas de no execució dels serveis quan això afecti substancialment l'execució del viatge combinat i l'organitzador o, en el seu cas, l'agència de viatges no aconsegueixi solucionar el problema.
• Els viatgers també tindran dret a una reducció del preu i/o a una indemnització per danys i perjudicis en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis de viatge.
• L'organitzador i el detallista hauran de proporcionar assistència al viatger en cas que aquest es trobi en dificultats.
• Si l'organitzador o el detallista incorren en insolvència es procedirà al reemborsament dels pagaments. En cas que l'organitzador o, en el seu cas, el detallista incorri en insolvència després de l'inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport, es garantirà la repatriació dels viatgers. VIAJES PARA TI, SLU. ha subscrit una garantia de protecció enfront de la insolvència amb BANC POPULAR ESPAÑOL, S.A. (C/Velázquez, 34 esq. Goya 35 – 28001 Madrid; info@bancopopular.es). Si es deneguen serveis a causa de la insolvència de VIAJES PARA TI, SLU., els viatgers podran posar-se en contacte amb aquesta entitat o, en el seu cas, amb l'autoritat competent (Direcció General de Turisme de Catalunya)
Pot trobar la legislació vigent en la matèria (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), en el següent
enllaç


16. Acreditació d'identitat i possible frau

Amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament de les reserves contractades, BOITAULLRESORT.COM es reserva el dret a sol·licitar als seus clients l'enviament de la fotocòpia del seu document nacional d'identitat o qualsevol altre document que acrediti fefaentment la seva identitat. En cas que el client o els seus acompanyants no facilitin la informació referida, BOITAULLRESORT.COM quedarà en disposició de cancel·lar les reserves afectades retornant al client els imports abonats.
En el cas que
BOITAULLRESORT.COM apreciï indicis de possible frau en la realització de les reserves, durà a terme quantes recerques consideri oportunes i es reserva el dret a la cancel·lació de les reserves afectades.

Les cancel·lacions de les reserves a les quals es refereixen els paràgrafs anteriors serà comunicada als clients mitjançant enviament de correu electrònic i trucada telefònica a les adreces i números que el client ha facilitat a BOITAULLRESORT.COM. L'empresa no respon per la inobservança que el client pugui fer de les vies de contacte facilitades.


17. Ús del lloc web i continguts

Aquest lloc web està destinat única i exclusivament per a l'ús personal dels usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicat, còpia, distribució, venda, revenda i qualsevol altra forma d'explotació sigui amb finalitats comercials o no. El client es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a finalitats il·legals o prohibides. En particular, l'usuari del lloc web accepta que només pot utilitzar el lloc web per a si i que els productes o serveis adquirits a través del lloc web seran destinats a un ús o consum propi o de les persones en nom de les quals estigui legalment autoritzat per a actuar i contractar. L'usuari no revendrà els productes o serveis adquirits a través del lloc web a altres persones.


18. Ús de fotografies i il·lustracions

BOITAULLRESORT.COM fa tot el possible perquè les fotografies i il·lustracions que mostra en el seu lloc web es corresponguin amb la realitat i ofereixin una representació visual dels serveis que comercialitza. La finalitat de la inclusió d'aquestes imatges és la de poder oferir al client una impressió més detallada dels serveis contractats. No obstant això, aquestes fotografies no han de considerar-se com una declaració exacta dels serveis sinó com a paràmetre merament orientatiu d'aquests.


19. Serveis d'allotjament i els seus règims

19.1. Qualitat de l'allotjament

BOITAULLRESORT.COM publica en les seves ofertes la indicació del nivell de qualitat i confort dels serveis d'allotjament oferts d'acord amb les dades subministrades pels proveïdors de serveis i d'acord amb els estàndards locals de classificació del país o Comunitat Autònoma on radica el propi allotjament. Aquesta classificació s'ofereix simplement com a referència i paràmetre de qualitat, no obstant això, el client ha de tenir en compte que la classificació de cada allotjament pot variar entre hotels de diferents països o fins i tot dins d'un mateix país. Recordem que és molt important que el client llegeixi amb deteniment les característiques individuals que es mostren en l'oferta de l'allotjament contractat. Així mateix, recordem que l'allotjament en tots els hotels, apartaments o albergs contractats es produirà en habitacions de categoria estàndard tret que s'indiqui una altra cosa en l'oferta.


19.2. Règims dels allotjaments

a) Règim de tot inclòs: Excepte indicació expressa, la fórmula tot inclòs inclou els menjars, les begudes sense alcohol i les activitats que s'esmenten en la campanya de publicitat i/o en la descripció de cada prestació proporcionada pel proveïdor del servei turístic. Així mateix, com a norma general, el règim de tot inclòs abasta únicament les begudes alcohòliques locals.
b) Règim de pensió completa: Inclou desdejuni, esmorzar, sopar i allotjament. La regla general és que els menjars i sopars no incloguin les begudes tret que en l'oferta s'indiqui el contrari.
c) Règim de mitja pensió: Tret que s'indiqui el contrari en l'oferta, inclou el desdejuni, sopar i allotjament. La regla general és que els menjars i sopars no incloguin les begudes.
d) Règim d'allotjament i desdejuni: Inclou el desdejuni i l'allotjament.


19.3. Menjars

Si els menjars formen part del paquet d'allotjament i el client no pot o no vol consumir-les per causa imputable a ell, no s'efectuarà cap reemborsament de les quantitats relacionades amb aquests menjars.


19.4. Referències a la capacitat d'habitacions, estudis, apartaments i similars

BOITAULLRESORT.COM l'informa que la capacitat dels allotjaments publicats en el nostre portal web ha d'entendre's com el nombre de persones determinat que poden pernoctar en una concreta habitació, apartament, estudi o similar. Per consegüent, quan es fa referència a una habitació/apartament/estudio de caràcter individual, doble, triple, quàdruple, quíntuple o similar, ha d'entendre's que en aquest allotjament caben una, dos, tres, quatre o cinc persones respectivament. La inclusió de llits extres per a la configuració d'una determinada tipologia d'habitació s'efectua, d'acord amb l'anterior, amb el consentiment exprés dels clients.

La distribució de les habitacions, apartaments, estudis o similars queden subjectes a la disponibilitat de l'establiment en qüestió. D'aquesta manera, la capacitat de les habitacions pot completar-se amb llits individuals, llits dobles, lliteres, llits supletoris, sofàs-llit o similars.


20. Assegurances

Si el client així ho desitja pot contractar, de manera facultativa, una assegurança de cancel·lació de viatge que cobreixi les despeses d'anul·lació del viatge ocasionats pel consumidor i les despeses de repatriació en cas d'accident o malaltia, tot això de conformitat amb les condicions fixades en la pòlissa d'assegurança. L'assegurança esmentada podrà subscriure's amb la companyia d'assegurances Arag durant el procés de reserva del viatge. Recordem als nostres clients que la contractació d'una assegurança de viatge comporta únicament la cobertura dels riscos especificats en la pòlissa, és per això que recomanem la lectura de la pòlissa en qüestió que serà exposada durant el procés de contractació del viatge. Així mateix, és d'especial importància recordar que l'assegurança d'anul·lació de viatge se circumscriu a fets esdevinguts amb anterioritat a l'inici del viatge, no cobrint suposats de cancel·lació o desistiment durant el mateix tret que s'indiqui una altra cosa sobre aquest tema.
L'import abonat per a la contractació d'un segur no tindrà la consideració de reemborsable.
Per a la tramitació de qualsevol incidència relacionada amb l'assegurança de viatge el client haurà de contactar amb el Departament d'Atenció al Client de
BOITAULLRESORT.COM mitjançant l'apartat de contacte habilitat a aquest efecte, amb la finalitat de poder gestionar correctament la cobertura de l'assegurança contractada.


21. Gestió de reclamacions i prescripció d'accions

Per a la gestió de reclamacions, el client haurà de dirigir-se al departament d'atenció al client remetent les seves queixes/reclamacions mitjançant l'apartat de contacte que trobarà en la pàgina web de BOITAULLRESORT.COM.

D'altra banda, de conformitat amb el que es disposa en la Directiva 2013/11/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, l'informem que podrà consultar informació sobre sistemes de resolució alternativa de litigis accedint a: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Així mateix, d'acord amb el que es disposa en la legislació vigent, l'informem que, en cas d'haver contractat un “viatge combinat” el termini de prescripció per a interposar reclamacions és de dos anys.

22. Ús de cookies

A BOITAULLRESORT.COM utilitzem cookies per a recollir informació dels usuaris i d'aquesta manera millorar la seva experiència de navegació amb nosaltres. Una cookie és un petit arxiu on s'emmagatzema informació en el seu navegador o dispositiu. Aquesta informació es guarda per a pròximes visites que realitzis en BOITAULLRESORT.COM ja que es registra l'activitat de l'usuari durant el temps de navegació (data de l'última visita, preferències de navegació, etc). Aquesta informació s'utilitza per a agilitar i facilitar la navegació de l'usuari. La navegació, compra o subscripció al butlletí en la pàgina web de BOITAULLRESORT.COM implica consentir la instal·lació de les mateixes (excepte en la mesura en què l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per a rebutjar cookies). L'usuari pot trobar més informació de la mena de cookies que utilitza BOITAULLRESORT.COM en Ús de cookies. Per a més informació relativa a la utilització i la desactivació de les cookies pot visitar el nostre Política de Cookies.


23. Exempció de responsabilitat per caigudes del servei o mal funcionament del lloc web

VIAJES PARA TI, S.L.U. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: possibles errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal web o la transmissió de virus o programes maliciosos, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques tendents a la seva prevenció, eliminació i/o mitigació d'acord amb l'estat actual de la ciència i la tècnica.


24. Jurisdicció

De les possibles controvèrsies que poguessin derivar-se de la interpretació i/o compliment del contracte actual coneixeran els jutjats i tribunals del domicili del consumidor quan aquest tingui efectivament la condició de consumidor. En cas contrari, els tribunals competents seran els del domicili social de la mercantil VIAJES PARA TI, SLU. que consten indicats en l'encapçalament de les presents Condicions Generals de Contractació.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta afectació no es farà extensiva a les altres clàusules del contracte que no es considerin nul·les. Per consegüent, el contracte es mantindrà en vigor excloent les clàusules afectes per la nul·litat o ineficàcia.


25. Suggeriments

A BOITAULLRESORT.COM ens preocupem per la qualitat dels nostres serveis i la comoditat dels nostres clients, és per això que habilitem un apartat de contacte en la nostra pàgina web amb l'objectiu que el client pugui enviar-nos els seus suggeriments per a millorar els nostres serveis.